Oferta dla wspólnot mieszkaniowych i stowarzyszeń

//Oferta dla wspólnot mieszkaniowych i stowarzyszeń

Biuro Rachunkowe w zakresie współpracy oferuje:

KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT I STOWARZYSZEŃ

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

dekretowanie, przygotowywanie poleceń księgowania, wprowadzanie danych do systemu licencjonowanego oprogramowania,

prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia,

księgowanie faktur, rachunków, wyciągów bankowych i raportów kasowych,

sporządzanie zeznań rocznych CIT-8 wraz ze sprawozdaniami,

przygotowywanie miesięcznych sprawozdań na potrzeby Klienta,

sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych,

sporządzenie sprawozdań do GUS,

reprezentację Wspólnoty, Stowarzyszenia przed poszczególnymi urzędami.

KADRY I PŁACE

sporządzenie list płac, umów zleceń i innych cywilno-prawnych,

sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS,

prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

wyliczanie wynagrodzeń za pracę, czas choroby i innych składników przewidzianych przepisami prawa i regulaminem wynagrodzenia,

prowadzenie kart urlopowych, ewidencji czasu pracy i rozliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy i zasiłków chorobowych,

ustalenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,

sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-8, PIT-40 oraz PIT-4R)